Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Arstlik Perenõuandla OÜ töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid tervishoiuteenuse osutamiseks. Samuti osaleb Arstlik Perenõuandla OÜ õppe- ja teadustöö raames toimuvate uuringute läbiviimisel ning täidab muid erinevate õigusaktidega asutusele pandud ülesandeid.

Töötleme Teie isikuandmeidjärgmistel juhtudel:

 • Kasutate perearsti nõuandetelefoni teenust - töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid, et leevendada Teie vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervis. 
 • Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui olete saatnud meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest.
 • Soovite enda ravidokumentide väljastamist - väljastame Teile soovitud dokumendid taotluse alusel
 • Soovite kõnesalvestist - saame väljastada kõnesalvestise vaid juhul kui saame tuvastada Teie isiku
 • Esitate meile ettepaneku, tänukirja, kaebuse 
 • Kandideerite meile tööle - lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et kandidaadi soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata.

Kõnede salvestamine

Perearsti nõuandetelefoni kõned salvestatakse. Teade salvestamise kohta on kõne alguses. Kui Te ei soovi kõne salvestamist, on võimalik kõnest loobuda. Kõne salvestisi kasutame vaid teenuse kvaliteedi kontrollimiseks. Salvestisi säilitame 5 aastat, misjärel need hävitatakse. Telefonikõnede kohta koostatud kokkuvõtted on umbisikulised ning kasutatakse ainult asutusesiseselt.

Kirjavahetus

Kõik meile saadetud kirjad salvestatakse. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks taotlejal puudub õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist.

Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei, haigekassa, Terviseamet jms). 

Kui olete saatnud meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest.

Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente edastame adressaatidele krüpteeritult e-posti teel või kohapeale tulles, muid dokumente e-posti teel. 

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Täidame Teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud.

Juhul kui Teil on kahtlusi meie arsti tehtud otsuses, on Teil võimalik pöörduda mõne teise eriarsti poole teisese arvamuse saamiseks, mille eesmärk on anda hinnang

 • patsiendile määratud ravimi või tervishoiuteenuse vajalikkuse,
 • selgitatud alternatiivide ja oodatava mõju ning
 • tervishoiuteenuse osutamisega seotud riskide kohta.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda aadressil info@1220.ee

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

Arstlik Perenõuandla OÜ teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Tagasiside

Kui te soovite anda meile tagasisidet, siis palume teil täita allolev ankeet. Teie arvamus on meile oluline! Tagasisidevormi kaudu me meditsiinilist nõu ei anna. 
Nimi
E-post*
Telefon*
Pealkiri*
Sisu*
Please leave empty: